http://ldn-knigi.lib.ru (http://ldn-knigi.narod.ru) 11.2005
www.SKAITYTA.lt

 
[REDAKCIJA][NAUJAUSIA APÓVALGA][PRAýJUSIOS SAVAITýS NAUJIENOS][KOMENTARAI]

 

 

KelioneJeruzale.jpg (13333 bytes) Mikalojus Kristupas Radvila NaĎlait╠lis

"Kelion╠ ┬ JeruzalÍ"

Vilnius, "Mintis", 1990 m., 240 p.
Kalba: lietuvi█
Óanras: kelion╠s ir nuotykiai
IĎ lotyn█ k. vert╠ O.Matusevi╔i┘t╠

Ar tur╠jo lietuviai k┘rin┬, kuris b┘t█ tapÍs bestseleriu Europoje? Kad ir kaip nor╠tume atsakyti "na ir kas, kad netur╠jom, - k┴ ta Europa supranta tikroje literat┘roje", tai b┘t█ neteisyb╠. :XVI - XVII a. sand┘ra. Vienas m╠gstamiausi█ skaitini█ Europoje - ne kas kita, o Lietuvos didiko, atsivert╠lio iĎ reformacijos ┬ katalikybÍ, Nesvy└iaus kunigaikĎ╔io Radvilos NaĎlait╠lio piligrimyst╠s ┬ Ďvent┴sias vietas apraĎymas. Belieka tik mestelti kepures ┬ virĎ█ ir tris kartus suĎukti - valio! - vis d╠lto jie mus pripa└ino. O paskui susirasti Ďi┴ knyg┴, kad └inotume, kuo gi konkre╔iai girtis prieĎ vakar█ kaimynus.

Ties┴ sakant, ir dabar iĎlepintai ┬vairiausios kelioni█ literat┘ros akiai aiĎku, kuo Ďi piligrimo kelion╠ ┬ JeruzalÍ (1582-4 m.) patrauk╠ to meto skaitytojus. Vis█ pirma pakankamai dinamiĎkas apraĎymas, ┬domios detal╠s, egzotika, ir ne iĎgalvoti, o tikri nuotykiai bei pavojai, keliaujant po Ryt█ kraĎtus ar plaukiant j┘ra. Ne kart┴ Radvilai, j┬ lyd╠jusiems piligrimams ir sargybiniams teko susidurti su arab█ pl╠Ďikais, siaut╠jusiais Palestinoje, ir tai, kad jis liko gyvas, sveikas, ir apipl╠Ďtas ne iki si┘lo galo, l╠m╠ tik tvirta laikysena ir savotiĎka abipus╠ pagarba. Ir ne kart┴ Radvilai teko papirkin╠ti ir vietinius valdininkus musulmonus, kurie nenor╠jo atvyk╠li█ veltui ┬leisti ┬ evangelij█ laikus menan╔ius pastatus. Tiesa, pinigas ir tais laikais tur╠jo didelÍ gali┴: piligrimai aplank╠ tiek Ďvent█j█ viet█ ir gavo tiek limituot█ bei visuotin█ atlaid█, kad j█ b┘t█ pakakÍ, matyt, deĎim╔iai gyvenim█; nesikrat╠ jie ir kuo nors kitu apsimesti, tarkim, kad gal╠t█ patekti ┬ ˛v. Paskutin╠s Vakarien╠s nam┴, suvaidino vienuolius, gydytojo palydovus:

Radvila NaĎlait╠lis apraĎo ne tik Jeruzal╠s apylinkes, bet ir visai tolimus nuo to dalykus, kurie taip pat yra labai ┬dom┘s. Po s╠kmingo (kas buvo pakankamai reta) Ďvent█ viet█ aplankymo jis nuplauk╠ ┬ Egipt┴, vieĎ╠jo Kaire. Papro╔iai, ┬statymai, svetim█ Ďali█ buitis pateikiami glaustai ir kartu vaizdingai. Radvila ne tik smalsiai, bet ir kritiĎkai stebi aplink┴, lygina tikrovÍ su perskaitytomis └iniomis. Tarkime, pamatÍs begemot┴, jis smarkiai suabejoja senov╠s istoriku Cedrenu, teigusiu, jog begemotas gali praryti drambl┬: Jo ne┬tikina ir Sirijos krikĎ╔ioni█ argumentai, jog Adomas ir Ieva rojuje valgÍ b┘tent bananus tod╠l, kad jo skerspj┘vyje matyti T, tai yra, kry└iaus formos gyslel╠, o ir obuoli█ tuose kraĎtuose n╠ra. Radvila ramiai atremia, kad ir papras╔iausio agurko grie└in╠lyje galima ┬└velgti kry└iaus └enkl┴, ir tai dar nieko ne┬rodo. Smagu skaityti, kaip jis tyrin╠ja rast┴ prie vienuolyno chameleon┴, tiesa, visgi nusprend└ia, jog tasai gyvas vienu oru. O istorija apie tai, kaip slapta ┬ laiv┴ atneĎtas pagoniĎkas mumijas Radvila bando iĎgabenti iĎ Egipto (nors j┬ gi persp╠jo, jog tai gali blogai baigtis!), ir kokia paskui audra u└puola laiv┴, o vaiduokliai - kartu plaukiant┬ kunig┴, tiesiog verta ekranizacijos su Ďlapiais spec. efektais ir kraupia muzika:

(Teisyb╠s d╠lei reikia pasakyti, kad paraĎytas Ďis k┘rinys ne lietuviĎkai, - istorikai iki Ďiol nesutaria, lenk█ ar lotyn█ kalba buvo originalas, ta╔iau, kaip tuo metu ┬prasta, LDK didikas tiek save, tiek savo draugus vadino lietuviais.)


XVII a. bestseleris!Ap└valgos (c) Mirmekos Albos, ┬d╠ta 2001 09 25
Visos med└iagos, esan╔ios Ďiuose puslapiuose (c) priklauso "SKAITYTA", 2001 ir atitinkamiems autoriams.
Naudojimas be nuorodos ┬ "SKAITYTA" ir/arba autori█ sutikimo - neetiĎkas ir neteis╠tas.